คำนำลิลิตทักษาพยากรณ์

พระนิพนธ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี
หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต
(วิเชียร จันทน์หอม) 2760

” ตามที่ได้กล่าวมาถึงเรื่องมหาทักษา อันเป็นตำราที่กล่าวถึงดาวเคราะห์เข้ามาเสวยอายุและเข้ามาแทรกเป็นการกล่าวถึงระยะอันยาวนานตลอดชีวิต โหรจารย์แต่โบราณจึงได้ค้นคิดตัดแปลงมหาทักษาขึ้นอีกแบบหนึ่งเพื่อใข้สำหรับพิจารณาความเป็นไปของวิถีชีวิตในรอบปีหนึ่งๆ ทำนองเดียวกับที่อาทิตย์ (๑)โคจรรอบจักรราศีเป็นเวลา ๑ ปี และท่านได้คิดย่นย่อเทียบส่วนให้เป็นเพียงชั่วระยะ ๑ วัน อันเป็นบ่อเหตุให้เกิดอันโตนาฑี สำหรับใช้วางลัคนาในดวงชาตา วิธีการณ์ที่ท่านคิดตัดแปลงมหาทักษาขึ้นอีกแบบหนึ่งนี้ นั่นเป็นเหตุให้เกิดทักษาพยากรณ์ หรือภูมิพยากรณ์อันกล่าวถึง บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรีและกาลกรรณีขึ้น “